Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden 2017-05-12T09:15:48+01:00

ALGEMENE VOORWAARDEN EU MOTORCARS

Art. 1 Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met EU MotorCars (de handelsnaam van de eenmanszaak van M.J.A. van Ravensteijn, gevestigd te Oss aan het Bastion 13, KvK nr.: 66259835) en de Wederpartij en iedere overeenkomst die daarvan het gevolg is.

1.2 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen binden EU MotorCars uitsluitend, indien deze door EU MotorCars uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor dat specifieke geval en/of die specifieke overeenkomst.

1.3 Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten. Op alle volgende overeenkomsten tussen EU MotorCars en de Wederpartij zijn steeds de onderhavige voorwaarden van toepassing.

1.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht.

1.5 Bij tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met andere algemene voorwaarden prevaleren de bepalingen van deze voorwaarden.

Art. 2 Aanbieding

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van EU MotorCars zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, in welk geval de aanbieding vervalt na afloop van deze termijn. Een aanbieding vervalt zodra de aanbieding door EU MotorCars is herroepen.

2.2 Opgaves van gewicht, snelheid, brandstof of energieverbruik, emissiewaarden e.d. geschieden steeds bij benadering en zijn voor EU MotorCars niet bindend. Monsters, modellen, demo’s en afbeeldingen worden slechts bij wijze van aanduiding getoond. EU MotorCars is niet gebonden aan de inhoud van brochures en/of technische specificaties van fabrikanten en door EU MotorCars samengestelde specificaties. EU MotorCars is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in uitvoering en/of technische specificaties door de fabrikant door te voeren zonder dat de Wederpartij ter zake jegens EU MotorCars enige aanspraak kan doen gelden.

2.4 Prijzen in offertes zijn – tenzij nadrukkelijk anders vermeld – in euro’s, exclusief BTW en BPM en andere heffingen van overheidswege, leges, belastingen, alsmede exclusief opslag- verzend- en eventuele vervoers-, reparatie- reis-, montage- en verpakkingskosten, tenzij partijen bij de overeenkomst uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Levering vindt tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen plaats op basis “EXW (ExWorks) Oss”.

2.5 Indien EU MotorCars voor verzending van de verkochte zaken zorgdraagt brengt EU MotorCars steeds de daarmee gemoeide extra kosten afzonderlijk in rekening.

2.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht EU MotorCars niet tot het verrichten van een gedeelte van de bestelling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.7 Aanbiedingen en/of offertes gelden niet voor vervolgbestellingen.

Artikel 3 Gegevens opdrachtgever

3.1 De Wederpartij is te allen tijde volledig zelfstandig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de in de aanvraag vermelde of daarbij dan wel in aanvulling daarop gevoegde gegevens, tekeningen, berekeningen, ontwerpen. EU MotorCars zal de aanbieding baseren op de door of vanwege de Wederpartij verstrekte gegevens en is nimmer gehouden zelfstandig onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van die gegevens als bedoeld in de eerste volzin van dit artikellid.

3.2 De Wederpartij is te allen tijde verantwoordelijk voor het verkrijgen van de voor in- dan wel export noodzakelijke vergunningen alsook voor het verkrijgen van de vergunningen noodzakelijk om de door EU MotorCars geleverde zaken op de plaats c.q. in het land van vestiging van de Wederpartij in gebruik te mogen nemen.

3.3 De Wederpartij is te allen tijde verplicht aan EU MotorCars alle identiteitsgegevens van de Wederpartij (rechtspersoon) zoals vestigings- en kantooradres, oprichtingsakten, inschrijvingen in registers en alle gegevens met betrekking tot en identiteitsbewijzen van de natuurlijke perso(o)n(en) die (uiteindelijk) belanghebbende bij de Wederpartij (rechtspersoon) is/zijn dan wel daarin de feitelijke zeggenschap heeft/hebben aan EU MotorCars te verstrekken dan wel enig ander bewijsstuk of gegeven aan EU MotorCars te verstrekken dat EU MotorCars ingevolge de vigerende regelgeving verplicht is van haar Wederpartij in de administratie van EU MotorCars op te nemen.

Art. 4 Levering en risico-overgang

4.1 Opgegeven levertijden en/of opgegeven opleveringsdata worden te allen tijde bij benadering vastgesteld en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, ook niet indien in de overeenkomst een datum voor afgifte aan een vervoerder wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de leveringsdatum een fatale termijn is.

4.2 De opgegeven levertijden en/of opleveringsdata zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende (werk)omstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst c.q. het werk bestelde voertuigen, materialen en/of onderdelen. Indien EU MotorCars gegevens behoeft van de Wederpartij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze compleet aan EU MotorCars ter beschikking heeft gesteld.

4.3 Levering geschiedt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, “ EXW (ExWorks) Oss”, en op de door EU MotorCars vastgestelde tijdstippen, welke tijdstippen door EU MotorCars tijdig aan de Wederpartij zullen worden opgegeven.

4.4 De Wederpartij is gehouden de zaak op de vastgestelde afleveringstijden in ontvangst te nemen. Wanneer de af te leveren zaak of zaken beschikbaar zijn of ter aflevering aan de Wederpartij worden aangeboden, doch niet door de Wederpartij worden afgenomen, waaronder mede wordt verstaan het door de Wederpartij niet verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering en/of niet betaling van de voor levering overeengekomen (termijn)betaling c.q. het niet gesteld zijn van zekerheid, vindt levering plaats door een schriftelijke mededeling van EU MotorCars en komen de zaken vanaf dat ogenblik voor risico van de Wederpartij. In dat geval is EU MotorCars gerechtigd de zaken op een door EU MotorCars aan te wijzen plaats op te slaan voor risico van de Wederpartij en komen alle daaruit voortvloeiende kosten waaronder opstal- verzekerings-, vracht- en stallingskosten, voor rekening van de Wederpartij. Alle vorderingen van EU MotorCars op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. EU MotorCars is in dit geval pas gehouden tot feitelijke afgifte van de zaken aan de Wederpartij nadat de Wederpartij aan alle uit de overeenkomst voortvloeiende (betalings)verplichtingen heeft voldaan inclusief de betaling van voormelde kosten.

4.5 Indien EU MotorCars de zaken aflevert bij de Wederpartij geschiedt dit steeds aan het bij EU MotorCars laatst bekende door de Wederpartij opgegeven afleveradres. Bij aflevering anders dan EXW Oss, op verzoek van de Wederpartij, is EU MotorCars gerechtigd daaraan verbonden meerkosten in rekening te brengen aan de Wederpartij. Het risico voor transport en aflevering van zaken buiten de bedrijfsterreinen van EU MotorCars is, ongeacht of het transport geschiedt door EU MotorCars of derden, voor rekening van de Wederpartij.

4.6 Het risico van de zaak gaat over op de Wederpartij op het moment van aflevering, ook al is de eigendom van de zaak door EU MotorCars niet aan de Wederpartij overgedragen.

4.7 Ingeval van inruil wordt de door EU MotorCars aan de Wederpartij te betalen waarde – welke op de datum van levering wordt verrekend met de koopprijs van het door de Wederpartij gekochte – gebaseerd op de door de Wederpartij verstrekte gegevens terzake bouwjaar, kilometrage en schade- en/of ongevalsverleden en voorts op basis van het uitgangspunt dat de in te ruilen zaak op de datum van inruil geheel vrij is van schade en geheel vrij is van aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook. Het risico van de in te ruilen zaak gaat eerst op EU MotorCars over bij in ontvangstname van deze zaak door EU MotorCars. Tot het moment van in ontvangstname door EU MotorCars, is de in te ruilen zaak volledig voor rekening en risico van de Wederpartij.

4.8 Indien op de datum van feitelijke inruil blijkt dat een door de Wederpartij verstrekte opgave betreffende essentiële gegevens zoals bouwjaar of kilometerstand, schade- en/of ongevalsverleden van de in te ruilen zaak onjuist is of indien blijkt dat de in te ruilen zaak ten tijde van de feitelijke levering beschadigd is dan wel daarop aanspraken van derden rusten c.q. de in te ruilen zaak in mindere staat verkeert dan bij de inruil is overeengekomen, zal de inruil naar keuze van EU MotorCars hetzij worden ontbonden, hetzij geschieden tegen een lager met de Wederpartij overeen te komen bedrag.

4.9 De ontbinding van de inruil op grond van artikel 4.8 laat geheel onverlet de verplichting van de Wederpartij tot nakoming van de koopovereenkomst en de betaling van de volledige daarvoor overeengekomen prijs zonder aftrek van de tegenwaarde van de in te ruilen zaak.

Art. 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 Door EU MotorCars afgeleverde en/of te leveren zaken blijven eigendom van EU MotorCars totdat de Wederpartij alle verplichtingen jegens EU MotorCars waaronder ook de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van enige overeenkomst met EU Motorcars, volledig heeft voldaan.

5.2 Het is de Wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, of op andere wijze te bezwaren, te vervreemden, te verhuren of onder welke benaming ook aan derden in gebruik af te staan.

5.3 Indien derden beslag leggen op dan wel enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht EU MotorCars snel mogelijk als redelijkerwijs verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen en voorts gehouden aan de betreffende derden mede te delen dat EU MotorCars van deze zaken eigenaar is en voorts al het mogelijke te doen tot voorkoming van of opheffing van dergelijke beslagen c.q. daarop gevestigde rechten.

5.4 Voor het geval dat EU MotorCars haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan EU MotorCars of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van EU MotorCars zich bevinden en die zaken mede terug te nemen en onder zich te nemen en verleent de Wederpartij aan die terugname ook volledige medewerking.

5.5 De Wederpartij is verplicht op eerste verzoek van EU MotorCars:

  1. A) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekeringen ter inzage te geven;
  2. B) alle aanspraken van de Wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan EU MotorCars op de wijze die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
  3. C) de vorderingen die de Wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het verkopen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening van onder eigendomsvoorbehoud door EU MotorCars geleverde zaken te verpanden aan EU MotorCars op de wijze die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
  4. D) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan te merken als het eigendom van EU MotorCars.

Art. 6 Overmacht

6.1 EU MotorCars is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien EU MotorCars daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van EU MotorCars, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van EU MotorCars komt.

6.2 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop EU MotorCars geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor EU MotorCars niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Werkstakingen in het bedrijf EU MotorCars of haar toeleveranciers, computer- en stroomstoringen, verkeersopstoppingen, slechte weersomstandigheden, import- en exportbelemmeringen, diefstal, brand en stagnatie in levering van zaken en onderdelen door toeleveranciers worden daaronder begrepen.

6.3 EU MotorCars kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

6.4 Voor zoveel EU MotorCars ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is EU MotorCars gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.

Art. 7 Prijs

7.1 Elke prijsopgave door EU MotorCars is vrijblijvend, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. De prijsopgaven gelden voor levering EXW Oss.

7.2 EU MotorCars mag prijsstijgingen opgekomen na het uitbrengen van een offerte doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding of offerte en uitvoering van de overeenkomst/levering van de zaken prijswijzigingen van meer dan 5% hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld sociale lasten, omzetbelasting, wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten of verpakkingsmateriaal.

Art. 8 Betaling

8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door de Wederpartij contant te geschieden, uiterlijk voorafgaand aan aflevering van de zaken, resp. direct voorafgaande aan oplevering van de uitgevoerde werkzaamheden. Deze betalingstermijnen gelden als fatale termijnen bij het verstrijken van welke de wederpartij in verzuim is.

8.2 EU MotorCars is te allen tijde gerechtigd voor het geheel of een gedeelte van de koopsom en/of anderszins door EU MotorCars op grond van de overeenkomst gefactureerde bedragen vooruitbetaling te verlangen, dan wel ter zake een bankgarantie of andere EU MotorCars conveniёrende zekerheid te verlangen, onverminderd het aan EU MotorCars toekomende retentierecht.

8.3 Indien betaling na de op- of aflevering wordt overeengekomen, is de Wederpartij verplicht de verschuldigde prijs te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, welke termijn eveneens een fatale termijn is.

8.4 Elk recht op opschorting, korting en/of verrekening door de Wederpartij is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8.5 Betaling dient te geschieden in EURO, althans de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk overeengekomen is dat zulks kan geschieden in andere valuta.

8.6 Bij niet-betaling binnen de hiervoor in dit artikel genoemde termijnen, is een contractuele rente verschuldigd, gelijk aan een rentepercentage van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend, ingaande de eerste dag van de hiervoor in dit artikel genoemde betalingstermijnen.

8.7 Bij niet-betaling binnen de hiervoor in dit artikel genoemde termijnen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij zulks overeenkomstig de staffel van artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten met een minimum van EUR 40,–.

8.8 Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds primair ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens in mindering op de hoofdsom waarbij de betalingen worden toegerekend op vorderingen uit de overeenkomsten die het langst opeisbaar zijn.

Art. 9 Aansprakelijkheid

9.1 Onverminderd het bepaalde omtrent garantie is EU MotorCars nimmer aansprakelijk voor schade, tenzij deze te wijten is aan opzet of grove schuld van EU MotorCars of leidinggevende ondergeschikten van EU MotorCars.

9.2 In geval EU MotorCars aansprakelijk mocht zijn voor schade, is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade aan zaken of personen en strekt deze zich nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade of andere gevolgschade, waaronder begrepen derving van winst of inkomsten, zulks tenzij – door de Wederpartij te bewijzen – sprake is opzet of grove schuld van EU MotorCars of een van de leidinggevende ondergeschikten van EU MotorCars.

9.3 In geval EU MotorCars aansprakelijk mocht zijn voor schade, is de aansprakelijkheid van EU MotorCars voorts te allen tijde beperkt tot die schade en maximaal tot die bedragen waartegen EU MotorCars verzekerd is dan wel redelijkerwijs, gelet op de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. In het geval dat EU MotorCars verzekerd is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de betreffende verzekering feitelijk wordt uitgekeerd.

9.4 Voor zover het bepaalde in het voorgaande lid geen maatstaf kan zijn voor een beperking van de aansprakelijkheid van EU MotorCars bijvoorbeeld omdat geen verzekering is afgesloten en verzekering evenmin gebruikelijk is dan wel redelijkerwijze geen verzekering kon worden verkregen dan wordt het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag dat voor de betreffende prestatie aan de Wederpartij in rekening is gebracht.

9.5 Het bepaalde in art. 9.2 tot en met 9.4 geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid ingevolge de wet of overeenkomst (waaronder begrepen het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden) niet reeds verder is beperkt, in welk geval die verdergaande beperking van aansprakelijkheid prevaleert.

9.6 EU MotorCars is behoudens in het geval van door de Wederpartij aan te tonen opzet of grove schuld nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal (verlies daaronder begrepen) aan goederen van de Wederpartij en/of derden, o.m. doch niet uitsluitend lading, inventaris, mobiele communicatiemiddelen, computerapparatuur, schriftelijke bescheiden, waardepapieren, contanten en elektronische betaalmiddelen, die zich in of aan de zaak bevinden die EU MotorCars uit welke hoofde dan ook onder zich heeft, zulks met uitzondering van schade aan motorrijtuigen, aanhangers en opleggers zelf.

Art. 10 Vrijwaring

10.1 De Wederpartij  vrijwaart EU MotorCars tegen alle aanspraken ter zake van eventuele door of in verband met de geleverde zaak of zaken, danwel het bezit of gebruik daarvan direct of indirect aan derden veroorzaakte schade, hoe en in welke vorm dan ook, voor zover deze verder gaat dan de aansprakelijkheid van EU MotorCars jegens de Wederpartij, ingevolge het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

10.2 De Wederpartij vrijwaart EU MotorCars tegen alle aanspraken van de Wederpartij en derden veroorzaakt door een gebrek in de geleverde zaak of zaken, welke mede veroorzaakt is door een gedraging van de Wederpartij of van een persoon voor wie de Wederpartij of de benadeelde aansprakelijk is, waaronder begrepen het vervaardigen of aanpassen door EU MotorCars van zaken conform de instructies van de Wederpartij.

10.3Mochten in een gerechtelijke procedure de bepalingen van dit artikel als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade waarvoor EU MotorCars verzekerd is en in dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor EU MotorCars verzekerd is en in dat geval tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering wordt uitgekeerd, dan wel tot maximaal het bedrag waarvoor EU MotorCars redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn,  mede gelet op de ter zake in de branche geldende gewoonten.

Art. 11 Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en alle overeenkomsten met EU MotorCars is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

11.2 Alle geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst met de Wederpartij of overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn zullen exclusief berecht worden door de bevoegde rechter binnen het rechtsgebied van de Rechtbank Rotterdam.

Art. 12 Vertalingen

De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven (een) eventuele vertaling(en) daarvan.